Je favoriete dranken en snacks razendsnel thuisbezorgd - Nachtkoerier
Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door De Nachtkoerier via hun webwinkel “www.nachtkoerier.be”.
De gebruiker van deze website verklaart kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.
De Nachtkoerier behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
“www.nachtkoerier.be”: de website van de Nachtkoerier waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. 
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “www.nachtkoerier.be”. 
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen De Nachtkoerier en de klant van de internetwinkel “www.nachtkoerier.be” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op www.nachtkoerier.be. 
“Producten”: alle goederen aangeboden door De Nachtkoerier via www.nachtkoerier.be die het onderwerp kunnen vormen van een of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

De Nachtkoerier BVBA
Halewijnkouter 43, 9031 Drongen
BTW: BE0676.439.297
KBC: BE82 7360 3546 3668
hello@nachtkoerier.be

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling. 
De klant en De Nachtkoerier komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van De Nachtkoerier hiervoor als een vermoeden van bewijs. 
www.nachtkoerier.be behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: 
bij het niet voorradig zijn van een product, bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
www.nachtkoerier.be behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

Betaling

Online betalingen gebeuren via MOLLIE.com. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart, via de Bancontact betaalknop of de PayPall Button. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en MOLLIE. 
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Nachtkoerier kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is De Nachtkoerier bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstijd

www.nachtkoerier.be streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden binnen de openingsuren binnen het uur na het afronden van de online bestelling te leveren. Bestellingen die geplaatst en/of betaald worden buiten de openingsuren, kan www.nachtkoerier.be geen gevolg aan geven. 
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 
Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd. 
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 7 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort De Nachtkoerier binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die www.nachtkoerier.be van de klant doorgekregen heeft. 
Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert www.nachtkoerier.be de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort De Nachtkoerier binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die www.nachtkoerier.be heeft doorgekregen van de klant. 
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. De Nachtkoerier kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. 
Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveringsadres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Bezorgkosten

Voor bestellingen onder het minimumbestelbedrag van 15 € in België betaalt de klant 3,5 € bezorgkosten 

Minimaal bestelbedrag

Een bestelling moet een minimaal bestelbedrag van €10 (zonder bezorgkosten) hebben voor aanvaard te worden.

Omruiling

Wij vragen de klant om bij ontvangst de producten zelf te controleren op eventuele mankementen. Indien een mankement zichtbaar is, is de klant verplicht dit meteen te melden aan de persoon die levert en tevens ook een e-mail te sturen naar hello@nachtkoerier.be. De producten dienen teruggestuurd te worden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt www.nachtkoerier.be de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Herroepingsrecht

De klant kan het product binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering zonder enige gevolgtrekking, in de zin van kosten of opgave van redenen, terugsturen. De kosten van terugzenden worden gedragen door de klant. De klant geeft hiertoe via www.nachtkoerier.be aan dat zij haar herroepingsrecht wenst uit te oefenen. Dit kan via de pagina ‘Ons contacteren’, vermeld hierbij steeds uw bestelnummer.

De klant heeft echter overeenkomstig artikel VI.53, 4° van het Wetboek Economisch recht geen recht om goederen terug te sturen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. De aankoop is in dat geval definitief.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal De Nachtkoerier binnen de veertien (14) dagen zorg dragen voor de terugbetaling van de door de klant aan De Nachtkoerier betaalde som, middels hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de klant akkoord gaat met een ander internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. De Nachtkoerier zal echter ten vroegste tot terugbetaling overgaan wanneer zij alle goederen heeft teruggekregen of wanneer de klant aantoont alle goederen te hebben teruggezonden.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het herroepingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de klant, voor eigen rekening en risico van de klant.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. De persoonsgegevens die in dit kader verzameld worden zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese regelgeving ter zake.
Wanneer een klant persoonsgegevens ingeeft op de website, geeft hij aan De Nachtkoerier zijn toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als deze persoonsgegevens een andere persoon dan de klant betreffen, waarborgt de klant dat hij gerechtigd is deze toestemming te verlenen in naam van die andere persoon. De gegevens worden niet aan derden overgemaakt, tenzij overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Eenieder heeft het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, te richten aan De Nachtkoerier, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking, per genormaliseerde verzending naar Halewijnkouter 43, 9031 Drongen of via e-mail aan hello@nachtkoerier.be

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij De Nachtkoerier. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Deze website is een originele creatie waarvan de inhoud, lay-out en structuur beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Ook de op de website aanwezige werken (zoals teksten, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, beelden, geluiden, audio- en videobestanden) zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten beschermd.

Het is verboden om de inhoud van onze website, op welke wijze dan ook, te kopiëren, reproduceren, (her)publiceren, downloaden, verzenden, verspreiden, door te geven, mee te delen aan het publiek of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nachtkoerier, behalve voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Cookies

De website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. De door de website geplaatste cookies hebben enkel als doel de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken of een uitdrukkelijk door klant gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren, o.a. om de klanten hun aanvaarding van de algemene voorwaarden te registreren, de klanten hun taalselectie tijdens een browsersessie te registreren en te registreren dat de klant een betaling verricht heeft. De klant kan zijn webbrowser zo instellen dat deze informatie geeft over de ontvangst van een cookie of de mogelijkheid biedt de plaatsing van een cookie te weigeren.

Leeftijd

Dranken of producten met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5% vol. kunnen enkel worden verkocht aan jongeren ouder dan 16 jaar. De gedistilleerde dranken, zoals omschreven in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 kunnen enkel worden verkocht aan jongeren ouder dan 18 jaar.

Een identificatiebewijs kan worden gevraagd (overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 januari 1977). De Nachtkoerier behoudt zich het recht voor om te weigeren alcohol te leveren aan iedere persoon die de vereiste leeftijd niet blijkt te hebben of die onder invloed van alcohol of geneesmiddelen blijkt te zijn. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u de vereiste leeftijd hebt.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar gebruik met mate.

Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

De Nachtkoerier heeft het recht om huidige voorwaarden te allen tijde te wijzigen door deze pagina te wijzigen. U wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die we hebben aangebracht aangezien deze bindend zijn.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en www.nachtkoerier.be / De Nachtkoerier zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen.

Indien dit geen oplossing biedt, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd voor alle geschillen, gerechtelijke procedures of klachten die voorvloeien uit of gelinkt zijn aan een gebruik van onze diensten. Huidige voorwaarden en ieder geschil of klacht die voortvloeit uit of een verband heeft met huidige voorwaarden of hun voorwerp of totstandkoming (waaronder de niet contractuele geschillen of klachten) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Contacteer ons

Indien u nog vragen heeft, gelieve ons dan te contacteren via het contactformulier op de website of via email naar hello@nachtkoerier.be.